ua en

Автору

Вимоги до оформлення статей у науковий журнал

«Економіка і регіон»

 

Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку оригінальні статті, виконані відповідно до вимог видання, які раніше ніде не друкувалися.

Статті, опубліковані в журналі «Економіка і регіон» індексується у базах: Index Copernicus, Academic Resource Index, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, Crossref, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети і завдань статті,

До статті обов’язково надсилається супроводжувальна заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату, ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме в науковому журналі «Економіка і регіон».

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

 

Обов’язкові елементи статті:

  •     індекс УДК;
  •     код класифікатора JEL;
  •     заголовок;
  •     відомості про авторів (повністю – прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання; ORCID та e-mail авторів);
  •     основний текст статті.

 

Основний текст статті відповідно до вимог ВАКу України (див. Постанову Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 [Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.]) повинен мати такі необхідні елементи:

вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

огляд останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми (рекомендуємо в першу чергу звертатися до останніх публікацій у фахових журналах);

– постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку);

список використаної літератури (від 15-ти джерел, у тому числі – не менше 8 статей у іноземних виданнях).

Вимоги до оформлення літератури.

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу, оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і окремим блоком той же список літератури (References), але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках - англійською мовою. Наприклад: Ekonomika i rehion (Economics and region). Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не доцільно.

Склад джерел повинен бути актуальним і переважно містити статті, опубліковані в наукових журналах за останні 3-5 років. У списку літератури не повинно бути більше 2 джерел, автором або співавтором яких є автор статті.

При виборі джерела рекомендується враховувати його відкритість. Бажано, щоб до текстів був доступ через Інтернет.

 

До статті обов’язково подаються анотації українською (розгорнута, обсяг – 1800 друкованих знаків) та англійською (500 знаків) мовами.

Побудова анотації: прізвище, повністю ім’я та по батькові автора (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посада, науковий заклад; назва статті; характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів; ключові слова (слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження; подаються у називному відмінку, загальна кількість – не менше трьох і не більше десяти).

 

Приклад:

УДК 369.013

JEL

Іванова Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи. Національний університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України. Розглядаються проблеми реформування національної пенсійної системи. Обґрунтовується необхідність впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення як гаранта її фінансової незалежності. Визначаються перспективи реалізації обов’язкової накопичувальної системи.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійне забезпечення, другий рівень системи, обов’язкова накопичувальна система.

 

До статті також додаються:

авторська довідка (відомості про автора): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; ORSID Id, адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті; тематична рубрика.

 

Деякі технічні вимоги до оформлення рукописів:

Статті подаються у вигляді файла формату rtf для Word for Windows. Загальні технічні вимоги: Оптимальний обсяг статті становить 10-12 сторінок (формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля – 2,5 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).

Мова статті: англійська. Друкується мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані й являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі WMF чи TIFF. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер. Кожна формула набирається як один об’єкт (full – 14 pt; subscript/superscript – 11 pt; symbol – 120%).

 

Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний усіма авторами.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються. Шаблон оформлення статті.

 

Рукописи підлягають рецензуванню членами редколегії журналу. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті приймає редакційна колегія журналу.

Відхилений оригінал не повертається.

Оплата здійснюється тільки після підтвердження про прийняття статті до друку. Вартість сторінки – 58 грн.

 

Надати статтю до редакції Ви можете наступними способами:

1. Надіслати на електронну пошту: eir@nupp.edu.ua

2. Подати статтю on-line за допомогою платформи OJS (Відкрита журнальна система) [Електронний ресурс]: http://journals.nupp.edu.ua/eir

3. Надіслати матеріали звичайною поштою або прийти до редакції за адресою: просп. Першотравневий, 24, ПолтНТУ, к. 320 «Ф», м. Полтава, Україна, 36011.

Контактна особа: Арзуманян Анжеліка Сергіївна.

Тел. (05322) 573220; е-mail: eir@nupp.edu.ua

Сайт університету: nupp.edu.ua

Висилаючи свої дані, ви даєте автоматичну згоду на їх обробку.

 

Просимо обов'язково зателефонувати або зв’язатися за допомогою електронної пошти, щоб упевнитися в отриманні статті та схваленні її до друку.

 

-       економіка та управління національним господарством;

-       розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

-       економічна теорія та історія економічної думки;

-       світове господарство і міжнародні економічні відносини;

-       економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

-       економіка природокористування й охорона навколишнього середовища;

-       демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика;

-       гроші, фінанси і кредит;

-       бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

-       статистика;

-       економічна безпека держави;

-       математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці.

Прізвище

Савченко

Ім’я

Олена

По батькові

Іванівна

Вчене звання

-

Науковий ступінь

-

Посада

аспірант кафедри ...

Назва організації

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Службовий телефон

-

Домашній телефон

(06153)……

Мобільний телефон

8-050-…….

E-mail

…….@rambler.ru

Назва статті

……

Тематична рубрика

гроші, фінанси і кредит

Поштова адреса, на яку слід надіслати примірник

Савченко О.І.

вул. Ст. Фронту, 22, кв. 18,

м. Бердянськ,

Запорізька обл.,

Україна,

71102

Завантажити

 

ОНИЩЕНКО В.О. – головний редактор, д.е.н., проф., ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

ЧЕРНИШ І.В. – заступник головного редактора, д.е.н., проф., директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки і менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

irinachernysh@gmail.com

СІВІЦЬКА С.П. – відповідальний секретар, к.е.н., проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

sivitskaya.s@gmail.com

ВАРНАЛІЙ З.С. – д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (за згодою);

vzs1955@gmail.com

ГРИШКО В.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

ДУБІЩЕВ В.П. – д.е.н., проф., професор кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

КОЗАЧЕНКО Г.В. – д.е.н., проф., професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (за згодою);

AVKozachenko2016@gmail.com

КОМЕЛІНА О.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

КОРГАНАШВІЛІ Л.Д. – д.е.н., проф., керівник центру забезпечення якості та наукової діяльності Міжнародної школи туризму Тбіліського державного університету імені І. Джавахішвілі (за згодою);

 

ОНИЩЕНКО С.В. – д.е.н., проф., професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

ПАЛАЩАКОВА ДАНІЕЛЛА – доктор філософії (PhD), молодший науковий співробітник кафедри економічної теорії Технічного університету у Кошице (Словаччина) (за згодою);

 

ПТАЩЕНКО Л.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

РОЛЛІНК-САДОВСЬКА Є. – доктор філософії (PhD), асоц. професор, заступник декана з навчальної роботи факультету менеджменту Білостоцької Політехніки, м. Білосток (Польща) (за згодою);

 

РЯЩЕНКО Вікторія – д.е.н., асоц. професор, Університет ISMA (Латвія) (за згодою);

 

ХУНЬЄТ Аніца – д.ф., проф., проректор Університету Північ (Хорватія) (за згодою);

 

ЧЕВГАНОВА В.Я. – к.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

 

ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА І.Б. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 

 

Зразок рецензії

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.