ua en

Вимоги до опублікування

Вимоги до оформлення статей в науковий журнал

«Економіка і регіон»

 

Науковий журнал «Економіка і регіон» приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися. Статті, опубліковані в журналі «Економіка і регіон», реферуються Українським науковим журналом «Джерело».

 

Обов’язкові елементи статті:

  •     індекс УДК;
  •     заголовок;
  •     прізвища авторів(із зазначенням вченого звання, наукового ступеня; навчального чи наукового закладу);
  •     основний текст статті.

 

Основний текст статті відповідно до вимог ВАКу України (див. Постанову Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 [Бюлетень ВАК України №1, 2003 р.]) повинен мати такі необхідні елементи:

вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

огляд останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми (рекомендуємо в першу чергу звертатися до останніх публікацій у фахових журналах);

– постановка завдання (формулювання мети та методів дослідження проблеми, що розглядається у статті);

основний матеріал і результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку);

список використаної літератури (від 8-ми джерел, у першу чергу – журнальних статей, на які посилається автор в огляді останніх джерел досліджень і публікацій). При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 

Обов’язково подаються анотації українською, російською (текст ідентичний, середній обсяг – 500 друкованих знаків)  та англійською (розгорнута до 1500-2000 знаків) мовами. Побудова анотації: прізвище, повністю ім’я та по батькові автора  (якщо авторів кілька – кожного автора); науковий ступінь, посада, науковий заклад; назва статті; характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів; ключові слова (слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження; подаються у називному відмінку, загальна кількість – не менше трьох і не більше десяти).

 

Приклад:

 

УДК 369.013

Іванова Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління. Полтавський національний технічний університет    ім. Ю. Кондратюка. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України. Розглядаютьсяпроблеми реформуваннянаціональної пенсійної системи. Обґрунтовується необхідність впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення як гаранта її фінансової незалежності. Визначаються перспективи реалізації обов’язкової накопичувальної системи.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійне забезпечення, другий рівень системи, обов’язкова накопичувальна система.

 

До статті також додаються:

авторська довідка (відомості про автора): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); вчене звання, науковий ступінь; посада, місце роботи; контактні адреси й телефони, e-mail; адреса, на яку надсилати примірник журналу; назва статті; тематична рубрика;

рецензія доктора економічних наук з рекомендацією до друку (обов’язкова для статей аспірантів, здобувачів, кандидатів наук). 

 

Деякі технічні вимоги до оформлення рукописів:

Статті подаються у вигляді файла формату rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді на CD (CD-RW) в 1 екз. або на дискетах 1,44 Mb в 2 екз., з обов’язковим роздрукуванням (у двох примірниках) на стандартних аркушах паперу формату А4 згідно з вимогами ДСТУ 3772-98 «Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги», а саме: текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через півтора інтервала, кеглем 14, поля 2,5 см з усіх боків.

Мова статті: українська, російська чи англійська. Друкується мовою оригіналу. Стаття англійською мовою обов’язково супроводжується розширеним рефератом українською мовою (до 1200 знаків).

Таблиці слід виконувати в Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком  та  нумерацією.   Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані й являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі WMF чи TIFF. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер. Кожна формула набирається як один об’єкт (full – 14 pt; subscript/superscript – 11 pt; symbol – 120%).

Оптимальний обсяг статті – 10-12 сторінок.

Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний усіма авторами.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, до друку не приймаються.

 

Рукописи підлягають додатковому рецензуванню членами редколегії журналу. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті приймає редакційна колегія журналу.

Відхилений оригінал не повертається.

Оплата здійснюється тільки після підтвердження про прийняття статті до друку. Вартість сторінки – 41 грн.

Матеріали надсилаються звичайною поштою за адресою:

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, ПолтНТУ, к. 320 «Ф».

Контактна особа: Левченко Олена Дмитрівна.

Тел. (05322) 29875; е-mail: eir@pntu.edu.ua

Сайт університету: pntu.edu.ua

Платіжні реквізити:

Р/р 31258206209727

ДСКУ у Полтавській обл.,

МФО 820172,

Код 02071100 (за публікацію статті у ЕіР, ПІБ автора).

Код призначення платежу 25010200

 

Просимо обов'язково зателефонувати або зв’язатися за допомогою електронної пошти, щоб упевнитися в  отриманні статті та схваленні  її до друку.

 

Дякуємо за співпрацю!

Copyright © НВЦІ "Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»" 2024
All Rights Reserved.